Законски оквир

ЗАКОНСКИ  ОКВИР

 Упис ученика у први разред основне школе регулисан је чланом 98. Закона о основама система образовања и васпитања- уписује се свако дете које до почетка школске године (1. септембар) има најмање шест и по, а највише седам и по година. Ове школске године су то деца рођена од 1.марта 2007. до 1.марта 2008. године.

     Обавезно образовање траје девет година. Обухвата припремни предшколски програм (у трајању од девет месеци, четири сата дневно) и основно образовање (у трајању од осам година).

 Припремни предшколски програм изводе васпитачи у предшколским установама или школама и никако не представља имитацију првог разреда (активности деце нису смештене у оквиру предмета који се уче у школи). Деца не уче да читају и пишу. Основна активност деце је игра.

Припрема детета за полазак у школу је процес који се одвија током читавог предшколског периода у оквиру подстицања општег развоја детета. Представља допуну породичном васпитању. Има компезаторску функцију: да се сваком детету обезбеде услови за проширивање социјалног и сазнајног искуства. Овим се ублажавају социо-културне разлике међу децом и донекле обезбеђује подједнак старт за полазак у школу.

Испитивање детета уписаног у школу врше психолог и педагог школе на матерњем језику детета, применом стандардних поступака и инструмената који су препоручени од надлежног завода. Испитивање деце са моторичким и чулним сметњама врши се уз примену облика испитивања на који дете може оптимално да одговори. У поступку испитивања може да се утврди потреба за доношењем индивидуалног образовног плана или додатном подршком за образовање. Ако додатна подршка захтева финансијска средства, школа упућује писмени захтев изабраном лекару надлежног дома здравља за процену потреба за пружањем додатне образовне, здравствене или социјалне подршке коју утврђује интерресорна комисија. Дакле, циљ испитивања није изналажење могућности за одлагање поласка у школу, већ боље упознавање са дететом да би се утврдили најбољи начини за рад и постизање максималних резултата.

Специјалне школе ће наставити да постоје, али ће се донекле трансформисати и добити нове улоге са циљем да их похађају деца којој је та врста подршке заиста потребна. Комисије за категоризацију деце су укинуте, а уместо њих је у току формирање интерресорне комисије која ће утврђивати потребу за додатном образовном, материјалном и социјалном подршком, када су у питању деца и ученици за програм инклузивног образовања или ученици са изузетним способностима.