Школски педагог са вама

Школски педагог – када и како код педагога

Драги ученици!  Драги родитељи!

Како бисмо боље сарађивали током ове године, али и наредних година сматрала сам да је неопходно да Вас и Ваше родитеље упознамо са описом посла школског педагога. Многи од Вас су имали прилике да се у досадашњем школовању упознају са школским педагогом и да са њим остваре више или мање успешну сарадњу.

Информисање о томе шта педагог ради у Вашој школи добар је почетак наше успешне и дуге сарадње. Пре свега школски педагог својим стручним радом доприноси остварењу циљева и задатака утврђених наставним планом и програмом и Законом о основној школи и доприноси унапређивању свих облика образовно-васпитног рада школе.

За васпитно-образовни рад школе изузетно је важна сарадња педагога са наставницима, разредним старешинама, ученицима и родитељима, али и директором као педагошким руководиоцем, затим са библиотекаром, школским полицајцем, школским лекаром и другим стручним институцијама и удружењима.

Сарадња педагога са наставницима

Огледа се у планирању и програмирању рада свих програма школе. У току планирања наставе педагог помаже наставницима дајући им инструкције и усмеравајући их на основне принципе доброг планирања, на адекватан извор облика рада и наставних метода, на индивидуалне разлике и узрасне карактеристике ученика. Остваривањем ових услова остварује с е боља систематичност у раду, стварају бољи услови и повољнија клима за учење. Остваривањем повољне педагошке климе ученицима се пружа могућност за њихов развој и превазилажење проблематичних ситуација и доживљаја неуспешности, одбојности према школи, осећај личне несигурности и неприлагођених облика понашања.

Педагог прати и учествује у организовању и остваривања програма наставе и ваннаставне активности. Праћење наставног процеса педагог остварује непосредно, посетом часовима и другим облицима рада, као и комуникацијом са наставницима и посредно, аналитичко-истраживачким радом. Праћење наставног процеса се остварује упоредо са реализацијом програма. Резултати до којих се дође служе за унапређивање образовно-васпитног процеса, као и за сагледавање будућег рада и развоја, како школе тако и сваког појединца. Педагог је често иницијатор иновација или сарадник наставницима у примени новина у раду секција или ученичких организација.
Сарадња педагога са одељенским старешинама

Сарадња са одељенским старешинама важна је за остваривање васпитне улоге школе и огледа се на свим нивоима рада, од планирања и програмирања рада одељенског старешине, преко заједничке припреме и реализације појединих часова одељенске заједнице, до сарадње на избору  адекватног садржаја, облика и метода рада са одељењем, групама ученика или са појединцем. Педагог помаже наставницима, а нарочито одељенским старешинама и приправницима, у стицању педагошке оспособљености за бављење проблематиком и међуљудских односа у одељењу праћењем адаптације, социјализације ученика и њихових развојних карактеристика.

Сарадња педагога са ученицима

Педагог обавља саветодавни рад са ученицима, групама ученика или с одељењем као колективом. Педагог остварује васпитни утицај радећи индивидуално или групно са ученицима који имају сличне проблеме, или разлоге за рад са педагогом. Педагог помаже ученицима да препознају свој проблем, реално процене своје могућности и заједничком анализом дођу до могућих начина превазилажења проблема. Педагог за индивидуални рад са учеником прикупља све релевантне податке који су значајни за рад, од породичне анамнезе и развојних промена, до разговора о ученику са одељенским старешином и са родитељима, ако је потребно. Саветодавни рад са одељењем  има тематски карактер или се ради на решавању насталих проблема са одељењем. Саветодавни индивидуални или групни рад педагог може остварити на захтев упућен од самог ученика, одељенског старешине, наставника или родитеља, на основу личне процене о неопходности обављања таквог разговора или на захтев директора или других надлежних установа. Педагог у раду са ученицима врши испитивање успеха и напредовања ученика и предлаже и предузима мере за подстицање даљег развоја. Такође, испитује педагошке чиниоце неуспеха у савладавању програма у целини, или у појединм предметима, и предлаже и предузима решења за превазилажење истих. Педагог помаже ученицима који испољавају тешкоће у прилагођавању на живот и рад у школи и имају проблема у понашању, ако и ученицима који имају теже повреде радних и школских дужности. Педагог такође помаже ученицима да науче да уче, савладају рационалне методе учења, рационално и плански организују своје време, развију критичко миљење, користе литературу и друге изворе знања. Педагог посебно води рачуна о ученицима који живе у неповољним породичним и другим социјално-педагошким условима (без родитеља, разведени родитељи, ученици путницисл.), као и придошлим ученицима који постижу слабији успех. Педагог учествује у откривању  талентованих ученика и пружа помоћ наставницима у раду са њима. Наши ученици су полазници Регионалног центра за таленте, и захваљујући доброј сарадњи стичу додатна знања и развијају своја знања и способности.

Сарадња педагога са родитељима

Ова сарадња остварује се кроз педагошки саветодавни индивидуални или групни рад. Индивидуална сарадња са родитељима подраумева информисање родитеља о развоју ученика, давање педагошких инструкција или савета за превазилажења насталих проблема који могу негативно да утичу на развој ученика. Родитељи који су заинтересовани могу да узму активно учешће у раду школе у сарадњи са одељенским старешином и педагогом школе. Могу да организују промовисање здравих стилова живота, нарочито ако су по занимању здравствени радници, спортисти и сл. Такође, могу да гостујући на часу одељенског старешине, представе своју професију и тако значајно утичу на избор професије ученика наше школе. Сарадњу са родитељима педагог остварује и на седницама Савета родитеља школе.Квалитетном сарадњом се успоставља поверење у школу, њен систем и начин рада и то је један од важних циљева унапређења рада школе и основни предуслов за позитиван и целовит васпитни утицај на развој ученика. Школа и породица су два чиниоца васпитања усмерена на развој ученика и неопходна је њихова стална сарадња.Сарадња педагога са родитељима и ученицима може се остварири директно или преко одељенских старешина.

Ваш педагог, Љубица Савић